Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním novinek

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Chardé s.r.o. se sídlem Buková 230, 251 62 Louňovice IČ: 03568709 zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C vložka č. 233648, (dále jen „Správce“), aby zpracovávala nad rámec údajů, které společnost musí zpracovávat na základě právních předpisů tyto osobní údaje: - jméno a příjmení,e-mail a telefonní kontakt

 2. E-mail je nutné za účelem obchodní komunikace s klientem zasílám novinek, newsletter. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let od ukončení registrace.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@charde.cz

4. Zpracování osobních údajů (a to nejen výše uvedených, ale i dalších, kde je povinnost zpracování ze zákona) je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel datového úložiště, poskytovatelé údržby IT systémů, emailové komunikace a webových stránek

b. Společnosti zajišťující vedení účetnictví, mzdovou agendu

c. Společnosti zajištující daňové poradenství

d. Společnosti zasílatelské, přepravní

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že máte právo:

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo, pokud o to požádá, získat od správce informaci, zda jsou jeho osobní údaje předmětem zpracování.

Právo na opravu a doplnění – subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje. Zároveň má právo, s ohledem na účel zpracování, požádat o doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz - představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně, o osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

• Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, jež se ho týkají, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci, a to prostřednictvím původního správce.

• Právo na omezení zpracování - Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:

  • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
  • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a dosud nebylo ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

• Právo podat stížnost dozorovému úřadu

• Právo vznést námitku proti zpracováním – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

  • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů

• Poskytnutí osobních údajů a souhlas se zpracováním jsou dobrovolné, nicméně jejich neposkytnutí či nesouhlas s jejich zpracováním může znamenat překážku poskytování služeb.

• Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů je také možné kdykoli písemně odvolat na adrese sídla správce, a to v celém rozsahu nebo jen částečně; takové odvolání však může znamenat, že správce nebude moci poskytnout dle smlouvy dohodnutá plnění. V obou případech to závisí na skutečnosti, zda se jedná o zpracování nezbytné k plnění smlouvy.